Kaisanetin hiilijalanjälki

Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuodesta 2022 alkaen oman toimintamme päästöjen osalta. Laskenta on toteutettu GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Laskennassa on huomioitu yrityksen toiminnasta syntyvät suorat scope 1 -päästöt ja epäsuorat ostetun energian scope 2 -päästöt. Olemme sitoutuneet seuraamaan päästöjemme kehittymistä ja asettamaan toiminnallemme realistisia päästövähennystavoitteita.

Vuonna 2023 suorat Scope 1 -päästöt laskivat edellisestä vuodesta. Scope 1 -päästömme muodostuvat käytössämme olevien ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta. On kuitenkin tärkeää huomioida se, että suorien päästöjen pienentyminen ei ole johtunut polttoaineen kulutuksen vähentymisestä. Vuonna 2023 osa ajoneuvojen käytöstä siirtyi alihankkijalle, jolloin polttoaineiden kulutus on siirtynyt meidän suorista päästöistämme arvoketjun epäsuoriin päästöihin. Scope 2 -päästömme taas kasvoivat hieman. Tämä selittyy osaltaan sillä, että vuoden 2023 laskentaan sisältyi useamman toimitilan kaukolämmön kulutus kuin vuonna 2022. Näin ollen vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia. Johtopäätöksenä kuitenkin on, että kokonaishiilijalanjälkemme kasvoi hieman edellisvuodesta.

Vuonna 2023 laskentaan sisältyi ensimmäistä kertaa myymiemme verkkopäätelaitteiden käytönaikaiset päästöt. Laskennassa huomioitiin vuonna 2023 myytyjen päätelaitteiden keskiarvoinen sähkönkulutus koko niiden elinkaaren aikana. Päätelaitteen sähkönkulutukseksi arvioitiin 15,3 Wh ja päätelaitteen olevan käytössä keskimääräisesti kuusi vuotta ennen kuin se vaihdetaan uuteen laitteeseen. Myytyjen päätelaitteiden käytöstä syntyvien päästöjen huomattiin olevan merkittäviä, kun niitä verrataan Kaisanetin kokonaishiilijalanjälkeen. Päätelaitteiden käyttö muodostaa 14 % koko Kaisanetin hiilijalanjäljestä. Sähkön päästökertoimena laskennassa käytettiin keskimääräistä sähköntuotannon päästökerrointa Suomessa.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilijalanjälkemme systemaattisen pienentämisen ja laskennan laajentamisen kattavammin scope 3 -päästökategorioihin. Nämä tarkoittavat epäsuoria arvoketjun päästöjä, joita ovat muun muassa hankittujen materiaalien ja muiden ostojen, liikematkustamisen sekä työmatkaliikenteen päästöt. Näiden kategorioiden sisällyttäminen tulevaisuudessa laskentaan vaatii meiltä systemaattista kehitystyötä, sillä verkkorakentamisemme arvoketju on laaja ja tarkkoja toimittajakohtaista päästötietoja ei ole tällä hetkellä kattavasti saatavilla. Tavoitteemme on laajentaa laskentaa scope 3 -kategorioihin vuonna 2024.

Kaisanetin hiilijalanjälki vuosina 2022 ja 2023: