Henkilöstö ja osaaminen

Osaava henkilöstö on toimintamme kivijalka. Haluamme panostaa sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun että henkilöstömme jatkuvaan kouluttamiseen, sillä toimialamme ja sen tekniset ratkaisut kehittyvät koko ajan. Henkilöstömme ikäjakauma on monipuolinen ja työurat ovat keskimääräisesti pitkiä.

Kaisanet työllistää noin 60 henkilöä muun muassa asiakaspalvelussa, tietoliikennesuunnittelussa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä muussa liiketoiminnassa. Henkilöstömäärään on vaikuttanut viime vuosina toimintojen uudelleen järjestelyt niin konsernin sisällä kuin kumppaneiden kanssa. Vuoden vaihteessa 2021-2022 Kaisanetin IT-liiketoiminta keskitettiin tytäryhtiö Data-Enteriin. Vuoden 2022 lopussa yrityksessä toteutettiin iso rakenteellinen muutos, kun osa verkon suunnittelu- ja asennustöistä siirtyivät omalta henkilöstöltä kumppaniyrityksille.

Quality of Working Life -indeksi

Mittaamme henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota Quality of Working Life -indeksillä (QWL), joka saadaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Kysely ja mittari otettiin käyttöön toukokuussa 2022.

Kyselyssä henkilöstö ottaa kantaa 15 väitteeseen, joita arvioidaan sen mukaan, toteutuvatko ne oikealla tavalla. Lisäksi on mahdollisuus antaa avointa palautetta ja esittää kehitysideoita. Kyselyn tulokset käydään läpi tiimeissä ja niissä sovitaan käytännön kehitystoimenpiteistä.

Vuoden 2023 aikana QWL-indeksi on parantunut ja noussut jälleen ohi tavoitetason 65,0 (tulos 65,8). Vuoden 2023 kyselyissä parhaiksi osa-alueiksi arvioitiin lähiesimiestyö ja tiimin sisäinen tiedonkulku. Eniten kehittämistä arvioitiin olevan sisäisessä viestinnässä, eri yksikköjen välisessä yhteistyössä sekä toimintatapojen jatkuvassa kehittämisessä. 

Avoimen ja läpinäkyvän kulttuurin kehittäminen

Avoin ja läpinäkyvä työskentelykulttuuri on olennainen osa organisaation työntekijöiden tyytyväisyyttä. Olemme pyrkineet luomaan työympäristön, jossa työntekijät tuntevat voivansa jakaa ideoitaan ja huolenaiheitaan vapaasti.

Kaisanetissä on käytössä sisäinen virtuaalinen alusta Innokaisa henkilöstön ideoiden ja aloitteiden keräämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan itsensä kehittämiseen, ja työtekijät voivat käyttää viikossa tunnin työaikaa omatoimiseen opiskeluun.

Avoimen, läpinäkyvän ja turvallisen toimintakulttuurin edistämiseksi olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Tämän ns. Whistleblowing-kanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Se on keino tehdä luottamuksellisesti ilmoitus epäillystä väärinkäytöksestä tai Kaisanetin toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi, ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja osapuolten yksityisyyttä suojaten.